۲۶ اسفند ۱۳۸۶

نامه ٥ نفر از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب آزاد شده از زندان

نيروهای وزارت اطلاعات ايران که کنترل بند 209 زندان اوين را در دست دارند در ادامه اجرای انواع روشهای غير انسانی خود به منظور سرکوب جنبشهای آزاديخواهانه و برابری طالبانه ، به روشهايی روی آورده اند که به گفته مطلعين شباهت نزديکی به روشهای دو دهه اول حيات جمهوری اسلامی دارد.بعد از بازداشت سری دوم دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب ، نيروهای وزارت اطلاعات برای گرفتن زهر چشم از زندانيان تازه وارد و به منظور تحقير آنان اقدام به برپايی جشن تولد برای يکی از دانشجويان می کنند و همه دانشجويان چپ را مجبور به شرکت در اين نمايش می کنند.در ميانه اين مراسم و در حالی که دانشجويان سعی داشته اند مخفيانه و با نجوا از حال و روز هم مطلع شوند بهروز کريمی زاده و پيمان پيران دو تن از برجسته ترين نيروهای چپ دانشجويی با چشم بند به ميان جمع آورده می شوند. با برداشته شدن چشمبند و مشخص شدن چهره اين دو زندانی سياسی موجی از بهت و غم همگان را فرا می گيرد. اوضاع ظاهری و وضعيت جسمانی اين دو نفر به قدری رقت اگيز و اسفبار بوده است که تعدادی از دانشجويان بازداشت شده بی اختيار گريه کرده اند. به گفته يکی از دانشجويان دانشگاه تهران هنگامی يکی از دانشجويان زندانی که سعی داشته است در گوش بهروز کريمی زاده به نجوا مطلبی را بيان کند با خنده ی تلخ اين فعال دانشجويی روبه رو شده و رو به دانشجوی زمزمه کننده بيان کرده است که قادر به شنيدن نيست و اگر مطلبی دارد در گوش راست وی گفته شود.دستهای بهروز کريمی زاده تا آنجا که از آستين بيرون بوده مملو از اثر خاموش کردن سيگار بر بدن بوده است و اين صحنه وقتی کامل می شود که دانشجويان زندانی متوجه نوع راه رفتن پيمان پيران شده اند.پيمان پيران تقريبا به جای راه رفتن بر روی زمين می خزيده است و به جای بلند کردن پاها در هنگام گام برداشتن به هر دو پای خود را بر روی زمين می کشيده است. در ميانه اين به اصلاح جشن تولد پيمان پيران به يکی از دانشجويان دانشگاه علامه گفته است که کف و مچ هر دو پايش بر اثر ضربات کابل مجروح شده است.متاسفانه به دليل رعب و وحشت حاصل از فشارهای دهشتناک نيروهای امنيتی ايران بر دانشجويانی که در روزهای گذشته آزاد شده اند هيچ يک از اين دانشجويان حاضر به انجام مصاحبه و يا مطرح کردن کامل آنچه که بر آنان رفته است نيست و حتی محکم ترين اين دانشجويان در جواب هر سوال از وضعيت زندان و نوع شکنجه ها تنها به گريه کردن اکتفا می کنند. خبر وضعيت بهروز کريمی زاده و پيمان پيران مربوط به 20 روز پيش بوده و هنگامی مطرح می شود که دو تن از دانشجويان در جلسه ای خصوصی با گريه و نفسهای بريده شده آن را به زبان می آورند و پس از پيگيری شديد تنی چند از حاضران در جلسه و تاييد شدن خبر از سوی حاضران در جشن تولد وزارت اطلاعات اکنون به صورت عمومی منتشر می شود. اما متاسفانه اين تنها گوشه کوچکی و ناچيز از يک واقعيت تراژيک و تکان دهنده است که شاهدان عينی آن از زير بار بيان تمام آن شانه خالی می کنند.از تمامی آزاديخواهان و برابری طلبان جهان درخواست می کنيم نسبت به رفتارهای مغاير با حقوق بشر رژيم جمهوری اسلامی سکوت نکرده و برای آزادی تمامی زندانيان عقيده و بيان که در زندانهای جمهوری اسلامی تحت رفتارهای غير انسانی به سر می برند تلاش کنند., امضاء کتبی ٥ نفر از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب محفوظ است ,

هیچ نظری موجود نیست: