۳ دی ۱۳۸۶

چی؟
شاید تناسخی در کار باشد؟
برای شما هرگز!
کرامت، خسرو، یوسف، پروانه، سعید ،محمد-جعفر...
با ما خواهند بود

اما روح خ ِ ی ِ پیر هرگز در روح یک خ ِی ِ دیگر حلول نمی کند.
برای این مردم زمان به عقب باز نمی گردد،
حکومت هرگز پا برجا نمی ماند،
همواره از یکی تان به دیگری، نمیگذاریم که به ارث برسد.
حواستان باشد خوب!
یاد آنان که کشته اید
رهایمان نخواهد کرد.
پس ضمام این مملکت با کوتوله ها سنخیتی ندارد،
شما را به جهنم
ما همین جا می مانیم.

2/10/1386

هیچ نظری موجود نیست: